Regulamin sklepu

Regulamin

sklepu internetowego na stronie wsp.waw.pl


Spis treści:

§1. Definicje podstawowych pojęć
§2. Postanowienia ogólne
§3. Składanie i przyjmowanie zamówień
§4. Realizacja zamówień i udostępnienie newslettera
§5. Ceny i sposoby płatności
§6. Reklamacje
§7. Postanowienia końcowe

§1

Definicje podstawowych pojęć

Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się, że:

1. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin; 

2. „Spółka” – oznacza Warszawski Serwis PrasowySp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000773756, NIP 5252781809, REGON 382651767, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000PLN (wpłaconym w całości), posługującą się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej sklep@wsp.waw.pl oraz numerem telefonu:+48 22 390 64 92;

3. „Sprzedaż internetowa” – oznacza sprzedaż wybranych internetowych newsletterów, prowadzoną przez Spółkę na dedykowanych tej sprzedaży stronach internetowych, w trybie online, na zasadach określonych w Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawnych; zastrzega się jednocześnie, że niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do innych rodzajów sprzedaży (tj. innych niż te, które zostały wprost wskazane w jego treści). 

4. dedykowane strony internetowe” – oznaczają strony internetowe wybrane przez Spółkę dla prowadzenia na nich Sprzedaży internetowej

5. internetową publikację elektroniczną”  – oznacza oferowaną przez Spółkę poprzez wysyłkę newsletterowąpublikację elektroniczną wydawaną w wersji online w ramachabonamentu Warszawski Serwis Prasowy;

6. Klient” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, która zawarła Umowę ze Spółką;

7. Konsument” – oznacza osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 K.c.; Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami; Spółka przypomina przy tym, iż przypisanie sobie statusu konsumenta przez podmiot, który takiego statusu nie posiada, stanowić może nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu odrębnych przepisów prawnych; konsumentem jest bowiem tylko osoba fizyczna spełniająca wymogi wyżej określone; osoba, która takiego statusu nie posiada w świetle ww. postanowień, choćby nawet przyznała sobie taki status składając ofertę/zamówienie, tudzież ofertę przyjmując, statusu tego nie nabywa; żadne oświadczenie Spółki nie może być interpretowane jako przyznanie uprawnień konsumenta podmiotowi, który takiego statusu nie posiada.;

8. Strony” – oznacza łącznie Spółkę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie „Strony” zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;

9. K.c.” – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§2 

Postanowienia ogólne

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Regulamin określa zasady dokonywania – poprzez dedykowane strony internetowe – zakupu wybranych abonamentów oraz pojedynczych wydań newsletterów wydawanych przez Spółkę w wersji online w ramach Warszawskiego Serwisu Prasowego, a także zasady realizacji złożonych zamówień i składania reklamacji, w tym w szczególności wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane. 

2. Regulamin jest dostępny na każdej dedykowanej stronie internetowej, nieodpłatnie, dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Klienta. 

3. Zakupu abonamentu lub pojedynczego wydania Warszawskiego Serwisu Prasowego za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej może dokonać tylko taki podmiot, który nie posiada statusu konsumenta i który przed zakupem poprawnie złoży zamówienie, tj. wypełni formularz zamówienia dostępny na tej stronie. Dokonywanie zakupów na dedykowanych stronach internetowych nie wymaga uprzedniej rejestracji Klienta, rozumianej jako uprzednie założenie konta. 

4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Klient – składając zamówienie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej na zakup danego abonamentu lub pojedynczego wydania Warszawskiego Serwisu Prasowego oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz regulaminu korzystania z tego rodzaju abonamentu lub wydania, o którym mowa w § 1 pkt 5 tiret drugie powyżej, a także, że regulaminy te zostały doręczone Klientowi przed zawarciem Umowy oraz że akceptuje oba te regulaminy bez zastrzeżeń. 

5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym K.c. 

6. Do korzystania z dedykowanych stron internetowych, celem skutecznego składania zamówień na oferowane poprzez te strony produktyniezbędne jest posiadanie przez Klienta (wymogi techniczne):

a) urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

7. Klient jest uprawniony i jednocześnie zobowiązany do korzystania z dedykowanych stron internetowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie dedykowanych stron internetowych, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość tych stron lub ich elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3

Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Z zastrzeżeniem pkt 2. poniżej, Klient składa zamówienie poprzez właściwą dla danego rodzaju abonamentu lub wydania Warszawskiego Serwisu Prasowego dedykowaną stronę internetową dokonując następujących czynności:

a) dokonuje wyboru danego rodzaju lub danej wersji abonamentu Warszawskiego Serwisu Prasowego poprzez zaznaczenie w elektronicznym formularzu zamówienia właściwego ww. rodzaju lub właściwej wersji;
b) w prawidłowy sposób, postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na dedykowanej stronie internetowej wypełnia pozostałe pola zawarte w elektronicznym formularzu zamówienia udostępnionym na dedykowanej stronie internetowej;
c) wysyła poprawnie wypełniony elektroniczny formularz zamówienia bezpośrednio z ww. dedykowanej strony internetowej; wysłanie, o którym mowa, następuje poprzez kliknięcie przez Klienta na przycisk oznaczony nazwą „Zamawiam” lub innym, analogicznym określeniem. Zamówienie będzie uznane za złożone w sposób prawidłowy, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszystkie wymagane dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej (e-mail).

2. Nadto, do skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia Umowy wymagana jest uprzednia akceptacja przez Klienta Regulaminu. 

3. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację tego zamówienia oraz Klienta. 

4. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej liczby odpowiednio: sztuk/ dostępów/licencji w odniesieniu do danego abonamentu Warszawskiego Serwisu Prasowego, który dostępny jest w sprzedaży poprzez dedykowane strony internetowe, która to liczba objęta jest jednym zamówieniem („limit”). 

§4

Realizacja zamówień i udostępnienie newslettera

1. Do zawarcia Umowy i realizacji zamówienia na abonament lub pojedyncze wydanie Warszawskiego Serwisu Prasowego dochodzi w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysłanego przez Spółkę w formie elektronicznej, na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wysyłane jest niezwłocznie po poprawnym złożeniu zamówienia przez Klienta. 

2. Z przyczyn niezależnych od Spółki termin realizacji zamówień określony w pkt 1. powyżej może ulec przedłużeniu. Spółka zobowiązana jest poinformować Klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin. 

3. W przypadku niemożności realizacji zamówienia, Spółka telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (na uprzednio podany przez Klienta w treści zamówienia numer telefonu lub adres e-mail) niezwłocznie powiadomi Klienta o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji zamówienia. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a zawarcie umowy nie dochodzi do skutku. 

4. W przypadku skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta i zawarcia w związku z tym Umowy pomiędzy Spółką i Klientem na korzystanie z określonego w jej treści abonamentu, Spółka udostępnia Klientowi dane niezbędne do umożliwienia korzystania z tego pakietu. Newsletter Warszawski Serwis Prasowy udostępniany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia, niezwłocznie po dokonaniu realizacji zamówienia przez WK.

§5

Ceny i sposoby płatności

1. Spółka oświadcza, że ceną sprzedaży poszczególnych pojedynczych wydań lub abonamentów Warszawskiego Serwisu Prasowego obowiązującą Klienta jest cena podana na dedykowanej temu danemu pakietowi stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia przez Klienta; zastrzega się przy tym, iż podawana jest cena netto z dopiskiem plus VAT” (podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia). 
2. W cenę, o której mowa, wliczone są koszty realizacji zamówienia i udostępnienia newslettera. 
3. Na dedykowanych stronach internetowych, w odniesieniu do składanych zamówień, stosowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem – Klientowi wysyłana jest faktura VAT z oznaczonym terminem płatności,
b) płatność za pomocą bankowości internetowej – rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24, wg instrukcji wskazanych na dedykowanej stronie internetowej.
4. W razie wyrażenia zgody przez Klienta, w tym zaakceptowania dostępnego na dedykowanej stronie internetowej Regulaminu faktur elektronicznych, Spółka wystawi i doręczy Klientowi fakturę VAT w formie elektronicznej.

§6

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej Klient składa w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić, zgodnie z Regulaminem udostępnienie przedmiotu zamówienia:
a) w przypadku wadnewslettera Warszawski Serwis Prasowy– w sposób określony regulaminem, który do tego danego pakietu ma zastosowanie (zob. § 1 pkt 5 tiret drugie Regulaminu);
b) w przypadku opóźnienia w realizacji lub udostępnienia przedmiotu zamówienia: e-mailem na adres poczty elektronicznej Spółki: sklep@wsp.waw.pl   lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer+48 22 390 64 92;
c) w przypadku nieprawidłowych danych zawartych w przekazanych fakturach VAT: e-mailem na adres poczty elektronicznej Spółki: sklep@wsp.waw.pl  lub telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer+48 22 390 64 92.

2. W przypadkach opisanych w pkt 1 lit. „b” i „c” powyżej każda reklamacja powinna określać:

– dane Klienta pozwalające na jego identyfikację,
– przyczynę jej złożenia (tj. opis problemu) oraz zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Spółki w ramach rozpatrzenia reklamacji,
– numer rachunku bankowego, na który – w razie uwzględnienia reklamacji Spółka zwróci Klientowi cenę za przedmiot zamówienia, o ile uwzględnienie reklamacji będzie polegało na spełnieniu tego rodzaju świadczenia.


3. Spółka rozpatruje reklamacje nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia ich poprawnego (tj. zgodnego z pkt 1-2 powyżej) złożenia przez Klienta.

§7

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik może odstąpić od Umowy w zakresie sprzedaży Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie nw. oświadczenia przed upływem tego terminu – z zastrzeżeniem ust.6. Po upływie tego terminu Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią przez Spółkę. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres siedziby Spółki wskazany w § 1 ust.2 Regulaminu), wysłane w formie elektronicznej (na adres e-mail: sklep@wsp.waw.pl).

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres e-mail: sklep@wsp.waw.pl. Do zachowania tego wymogu wystarczające jest odesłanie Produktu przed upływem ww. terminu. Do zwracanego Produktu należy dołączyć kopię dowodu jego zakupu (takiego jak np. kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, itp.). Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

4. Spółka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktu, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

5. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Klient wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Mając na uwadze, że Warszawski Serwis Prasowy jest prasą w myśl Ustawy o prawie prasowym i występuje w postaci cyfrowej, nie zapisanej na nośniku materialnym – prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą udostępnienie Produktu nastąpiło przed upływem okresu odstąpienia od Umowy wskazanego w ust.1.

§8

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Spółką a Klientami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Spółki.

2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na dedykowanych stronach internetowych.

3. Domniemywa się, że Klient, składając zamówienie, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść bez zastrzeżeń.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2021 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.